ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
www.spantelis.gr
info@spantelis.gr
25310 22233
Αρ. Μάνεση 3, 69132
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τελευταία Έργα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ T.A.P. (Trans Adriatic Pipeline)
 

Θέματα

      Αρχική Σελίδα.
Αρχική
Συνεργάτες
Εμπειρία
Εξοπλισμός
Τεχν. Υπηρεσίες
Οριοθετήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμα Links
 
Επισκέψεις:
Τώρα: 1
Hμέρας: 1
Mηνός: 943
Σύνολο: 81200

Αρχική Σελίδα

     ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,     
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ {G.I.S.}

\"\"

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μέλος Τ.Ε.Ε. - Περ. Τμ. Θράκης
Μέλος Πανελληνίου ΣυλλÏŒγου ΑγρονÏŒμων Τοπογράφων ΜηχανικÏŽν
Μέλος Τμήματος ΑγρονÏŒμων Τοπογράφων ΜηχανικÏŽν Ν.ΡοδÏŒπης

 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :

  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 16 - ΤΑΞΗΣ Β\'
{Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)}
  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 10 - ΤΑΞΗΣ Β\'

{Μελέτες ΣυγκοινωνιακÏŽν Έργων (οδÏŽν, σιδηροδρομικÏŽν γραμμÏŽν, μικρÏŽν τεχνικÏŽν έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές)}

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 13 - ΤΑΞΗΣ Α\' 
{Μελέτες ΥδραυλικÏŽν ΄Έργων (ΕγγειοβελτικÏŽν ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)}
  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 27 - ΤΑΞΗΣ Α\' & Β\' 
{Περιβαλλοντικές Μελέτες} 
  •   ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 20 - ΤΑΞΗΣ Β\'

 {Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές}

  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 6 - ΤΑΞΗΣ A\'

{Αρχιτεκτονικές Μελέτες ΚτιριακÏŽν ΄Έργων}

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 7 - ΤΑΞΗΣ Α\'

{Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (ΔιαμÏŒρφωσης εσωτερικÏŽν και εξωτερικÏŽν χÏŽρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακÏŽν κτιρίων και οικισμÏŽν και τοπίου)} 

 

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 9 - ΤΑΞΗΣ Α\'

 

 {Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές}

\"\"

 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
www.spantelis.gr, info@spantelis.gr, 25310 22233
Αρ. Μάνεση 3, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

myepage.gr